sparkling angel, teksty z czerwca 2012 roku

16 tekstów z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest spar­kling an­gel.

Ocalenie

Ocal mnie przed mroczną godziną,
ja nie chce zginąć.
Ocal przed ciem­nością i mrokiem,
po­każ mi światełko w tunelu….
bym niczym po sznurku,
doszedł wprost do celu.

"Otul mnie ciepłem swo­jego ciała",
dot­knij uśmiechem,
który mnie zniewala.
nie opuszczaj nig­dy bo cała mo­ja siła,
w twych ra­mionach się ukryła.

De­dyko­wane dla A...... za przyjaźń 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2012, 00:43

„gdzie ona jest?”

Byłem nad morzem,
i w górach byłem.
Lecz jeszcze w kosmos,
nie wyruszyłem.
Tam jest daleko,
tam jest nieznanie.
Lecz moją wenę,
gdzieś tam zasiałem.
Czy kiedyś wróci z tej,
nieziem­skiej podróży?
czy mi przyniesie,
nat­chnienie dla mej duszy?
Więc muszę czekać,
póki nie wróci…
Ona nie chce do mnie przyjść,
więc ta­ki wier­szyk wy­myśliłem dziś…. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 czerwca 2012, 00:00

* * *

Naucz mnie cie­szyć się ko­lora­mi tęczy,
naucz mnie każdym zwy­cięstwem się cieszyć.
Naucz mnie bu­dować marzenia,
tak by nie roz­pie­rzchły się w problemach.

Proszę naucz mnie,
uśmie­chać się bez powodu.
Naucz mnie ser­ce mieć ciepłe,
mi­mo naj­większych chłodów.

Pociesz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 czerwca 2012, 05:58

czy ktoś mi odpowie?

Czy jes­tem dob­rym poetą?
Czy to co pisze ma sens?
Czy ktoś kto przeczyta,
na mnie nie ob­ra­zi się?

Ta­kie pytania,
za­daje so­bie chy­ba każdy z nas.
kto na nie odpowie,
czy mam na nie do­powie­dzieć so­bie ja…

Musze to wyznać,
praw­dy dwa zda­nia ,
że pisze­my dla innych,
a nie dla sa­mego pisania…. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 czerwca 2012, 00:02

moje marzenia

Marze­niami wra­cam na jeziora,
tam gdzie ser­ce me,
tam gdzie śpiew kormoranów,
i wśród kle­kotu bocianów,
pragnę znów obudzić się.

Rozłożę na­miot nad mamrami,
tyl­ko je­ziora zieleń i ja.
tam wra­cam wspomnieniami,
każde­go dnia.
Wciąż prag­ne być,
wśród ma­zur­skich lasów i łąk,
bo mo­je ser­ce pochodzi właśnie stąd. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 czerwca 2012, 09:52

I po co to wszystko

Ah… gdzie ta kropka,
Eh…. gdzie przecinek,
bo z tym zaw­sze wiel­ki młynek,
żeby wszys­tko było ładnie,
żeby w wier­szu było trafnie.

Oj… i zno­wu nie w porządku,
no bo „i” gdzieś stoi w rządku.
a tu zda­nie się układa,
że inaczej nie wypada.

Cóż na­pisze po swojemu,
by­le było z ser­ca zdanie,
bo nie naj­ważniej­szy jest przecinek,
tyl­ko myśli przekazane.


Ko­men­tarz do wier­sza „wier­szyk o was” autor­ki misiek45 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 czerwca 2012, 00:02

Wesoły wiersz na pochmurne dni

Tak smut­no te­go la­ta,
że na­wet żal jest płakać.
Lecz w każdym jest is­kier­ka nadziei,
wys­tar­czy ją rozniecić.
Za­raz znikną smut­ki i troski
świat zro­bi się ko­loro­wy i radosny.

Mi­mo że na dworze deszcz,
to niech w waszych sercach,
po­zos­ta­nie słońce ra­dość i śmiech.
Więc niech wam,
nie zab­raknie poczu­cia humoru,
przy pi­saniu wier­szy, cy­tatów, baśni,
bo po to jesteśmy,
By ra­dość nieść i wasze ser­ca rozjaśnić.

Dla wszys­tkich Autorów wier­szy, cy­tatów… trzy­maj­cie się cieplutko:) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2012, 00:20

Na temat, w temacie (czyli poco nam to wszystko)

Niczym mos­ty,
tworzy­my wersy,
niczym rze­ki ,
płyną nasze zdania.
Każda myśl jest piękna,
i dob­rze poukładana.
Dziel­my się tym więc,
po to tu jes­teśmy.
By wno­si ć ra­dość w życie,
ludzi słab­szych pocieszyć.
Dziel­my się radością,
i smut­kiem i żalem.
Bo to co najpiękniejsze,
jest w naszych ser­cach zapisane.

Z de­dykacją dla:
Wszys­tkich poetów, pi­sarzy, autorów pięknych, twórczych i wzniosłych myśli….. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 czerwca 2012, 00:10

Zapomniana

Ta­ka piękna,
lecz przez wszys­tkich zapomniana.
Mat­ka natura,
w swych dziełach doskonała.

Lecz ludzie za­pom­nieli o niej,
nie przej­mują się nią.
Już nie pat­rzą na zacho­dy słońca,
i kwiaty spo­wite mgłą.

Dlacze­go tak się dzieje,
cze­mu jest tak że nie zachwy­camy się tym,
że świeci słońce al­bo śpiewa ptak.
czy już nie ważne jest,
że mi­mo wszys­tko mat­ka natura,
zaw­sze między na­mi jest 

wiersz • 21 czerwca 2012, 00:12

Ach... te niebiańskie stworzenia

Aniele białos­krzydły otul mnie,
blas­kiem swej chwały.
Bądź blis­ko mnie,
mój aniele doskonały.
Po­każ mi drogę,
pośród wielu in­nych dróg,
tą je­dyną tą właściwą.

Mój aniele brązowooki,
oświetl mi drogę pośród ciemności.
Przep­ro­wadź mnie,
pop­rzez cienie życia,
do­dawaj mi sił,
kiedy jest coś nie [...] — czytaj całość

wiersz • 15 czerwca 2012, 21:30
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sparkling angel

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 grudnia 2017, 11:19yestem sko­men­to­wał tek­st Życzenia no­woroczne

31 grudnia 2017, 08:10sparkling an­gel do­dał no­wy tek­st Życzenia no­woroczne

5 listopada 2016, 17:44sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st duszek

5 listopada 2016, 14:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st duszek

3 listopada 2016, 14:56sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

2 listopada 2016, 17:31Cris sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

1 listopada 2016, 10:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

1 listopada 2016, 10:24Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

15 kwietnia 2016, 15:58krysta sko­men­to­wał tek­st Na wiosnę

14 grudnia 2015, 06:29sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st kocie mrzon­ki