sparkling angel, teksty z sierpnia 2012 roku

9 tekstów z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest spar­kling an­gel.

* * *

Pisze wier­sze o różnych tematach,
O ludziach pogodzie…,
Swe wier­sze wyplatam.
Jed­ne są do szuflady,
Dru­gie zaś dla publiki.
Trze­cie są dla przyjaciół,
Czwar­ty­mi nie dziele się z nikim.

Bo nie jest sztuką złożyć kil­ka zdań,
Lecz sztuką jest dusze włożyć tam,
I poświecić ser­ce duszę czas,
By po­zos­ta­wić na ziemi je­den ma­lut­ki ślad. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 sierpnia 2012, 22:01

Dla Aniola

Wy­jawił mi się wczo­raj anioł,
Który się mną tros­kli­wie zajął.
Przy­tulił mi­nie moc­no do siebie,
I poczułem się jak bym był w niebie.

Uniosłaś mnie wysoko,
Mo­ja ty piękna istoto.
Szy­buje­my ra­zem w obłokach,
Na zaw­sze ja i ta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 sierpnia 2012, 11:53

pisze i bede pisał....

Raz smut­ne sonety,
Cza­sem we­sołe fraszki,
Pisze i tworze słow­ne igraszki.

Co ser­ce karze,
Ręka na­pisze
Kiedy tyl­ko zam­knę się w ciszy.

Choć cza­sem trwoga,
I łez tysiące,
To wiem że serce,
Mam na­dal gorące.

I nie przes­tanę tworzyć,
Choćby nie wiem co się stało,
Bo pi­sanie jest wszystkim,
Co dla mnie pozostało.

I choćby rze­ki przelały,
Ty­sięczne lit­ry wody,
Będę pi­sał dalej,
Bez względu na przeszkody… 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 sierpnia 2012, 11:53

„co to jest serce, jego wartość”

Ser­ce to or­gan,
Przez który miłość przepływa,
Do­ciera do każdej komórki,
Ra­dością odżywia.

Ser­ce to coś najcenniejszego,
Dla każde­go człowieka ważne,
Bied­ne­go czy też bogatego.
Lecz Wys­tar­czy kil­ka przyk­rych słów,
Lub kil­ka przyk­rych zdań,
By ser­ce pękło,
I na zaw­sze zmieniło się w wiele skał.

Więc nie rań nikogo,
Ko­bieto, mężczyz­no ,
Bo ser­ce na zaw­sze będzie znaczo­ne blizną,
Kochaj,
I da­waj z siebie miłość,
By to co piękne,
Na zaw­sze ta­kie już było… 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 sierpnia 2012, 14:11

* * *

Jeśli kochasz naprawdę,
Nie kryj uczuć swych,
Po­każ swe serce,
Daj zaopieko­wać się nim.

Daj mi spróbować,
Zająć się tobą,
Żeby później nie żałować,
Że nie mogłaś mnie ob­da­rować całą sobą.

Jeśli kochasz naprawdę,
Otwórz dziś swe serce,
Naj­mocniej jak umiesz,
Po­kochaj mnie tak jak możesz,
Bo kocham cię aniołku,
Dziś, jut­ro, zaw­sze będę przy Tobie. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 sierpnia 2012, 14:58

* * *

Gdzie cisza łączy się ze śmiechem,
A smu­tek z radością,
Zawędro­wało mo­je serce,
Wy­pełnione miłością.

Tu poz­na­je wiele wspa­niałych osób,
Za­wieram no­we przyjaźnie.
Lecz o sta­rych nie zapominam,
Dla­tego ten wier­sz pow­stał właśnie.
Ja­ko przy­pom­nienie o was,
Wspa­niali autorzy cy­tatów wierszy,
Z podzięko­waniem za to że zaglądacie,
Ko­men­tu­jecie, mo­je baz­groły czytacie.

Dzięku­je wam za to,
Wszys­tkim ra­zem,
I Każde­mu z osobna,
Bo wiem że bez was,
Już daw­no bym się pod­dał…

Dzięku­je za wszys­tkie ko­men­tarze, Auto­rom twórcom wier­szy, cy­tatów … 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 sierpnia 2012, 10:32

* * *

Kiedy utu­li mnie aniel­ski śpiew,
Cały ból minie.
Ser­ce za­goi się,
Każda zad­ra na mym ciele zniknie.

Przyjdą ra­dos­ne dni,
Roz­grzeją obo­lałe serce,
Po­jawią się ra­dos­ne sny,
Nie będzie pot­rze­ba mi nic więcej.

Ot­worzą moją dusze,
Na no­wo na ludzi, na świat,
Będę znów się radował,
Przes­tanę się bać….

Kiedy utu­li mnie aniel­ski śpiew… 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 sierpnia 2012, 22:07

zobaczysz słońce tam gdzie go nie ma

kiedy skrzyd­la­ty anioł otu­li twe serce,
zo­baczysz wszys­tko to co jest piękne.
dusza twa czys­ta się zro­bi jak nig­dy dotąd,
od­naj­dziesz w so­bie siłę by nie dać się kłopotom.

wte­dy spłyną z ciebie kłopo­ty, zmartwienia,
zo­baczysz że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 sierpnia 2012, 00:16

kiedy serce czyste

kiedy ser­ce czyste,
świat pięknieje z każdym dniem,
spra­wia iż żyć da­lej się chce.

kiedy ser­ce czyste,
miłością obdarzasz,
wszys­tkich bez wyjątku.
Młodych sta­rych bo­gatych i biednych,
bo wiesz że wszys­cy ludzie są na ziemi potrzebni.

kiedy ser­ce czyste,
upa­jasz się naturą.
ser­ce wkładasz w swoją pracę,
nie trak­tując jej jak powinność.

kiedy ser­ce czyste….. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 sierpnia 2012, 08:22
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sparkling angel

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 grudnia 2017, 11:19yestem sko­men­to­wał tek­st Życzenia no­woroczne

31 grudnia 2017, 08:10sparkling an­gel do­dał no­wy tek­st Życzenia no­woroczne

5 listopada 2016, 17:44sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st duszek

5 listopada 2016, 14:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st duszek

3 listopada 2016, 14:56sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

2 listopada 2016, 17:31Cris sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

1 listopada 2016, 10:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

1 listopada 2016, 10:24Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

15 kwietnia 2016, 15:58krysta sko­men­to­wał tek­st Na wiosnę

14 grudnia 2015, 06:29sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st kocie mrzon­ki