sparkling angel, strona 5

88 tekstów – auto­rem jest spar­kling an­gel.

Prawdziwy anioł

Jes­teś praw­dzi­wym aniołem,
o bur­szty­nowych oczach.
Sam nie wiem dlaczego,
lecz dla mnie jes­teś słod­ka, urocza.
Ta­ka oso­ba jak ty,
jest jed­na na milion,
ta­ka o czys­tym serduszku,
która ukoi łzy,
i po­cie­szy gdy smutno…
Więc bądź przy mnie aniele,
o skrzydłach białych jak śnieg,
bo przy To­bie świat in­ny ma bieg… 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 lipca 2012, 00:06

wszyscy sa z natury dobrzy

Spójrz w głębie me­go ser­ca,
wejdź do mo­jego świata.
Bo to co mnie wypełnia,
to wiara we wszys­tkich ludzi którzy chcą w swym życiu światła.

Jes­teś dob­ra z natury,
nie zmieniaj się.
Masz dob­re serduszko,
które bi­je moc­niej z każdym dniem.

Zainspirowany:
Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 lipca 2012, 00:00

„Pod dyktando serca”

Żyć według je­go rozkazu,
nie przej­mo­wać się rozumem.
Kochać moc­no tą jedyną,
móc dla niej na­wet zginąć.

Sta­rać się mocno,
każde­go dnia.
Być bar­dziej czułym, poświęcać się,
dopóki ser­ce „gra”.

No­sić je jak na dłoni,
nie bać się nikogo.
Żyć pełnią życia,
a nie tyl­ko połową…

Może to nierealne,
i naiw­ne z mo­jej strony.
Lecz by żyć pod ser­ca dyktando,
trze­ba je mieć i go w ogóle nie skąpić.

Zainspirowany:
Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 lipca 2012, 00:01

Ona

Ona is­tnieje we włas­nych snach,
łudząc się marzeniami,
które nie są realne,
zwyczaj­nie bojąc się spot­ka­nia z sza­ra rzeczywistością.

chcąc kochać mu­si poświecić,
swo­je prag­nienia, myśli,
wyb­rać swa drogę bo czuje,
ze dla miłości war­to się od­dać … całą siebie… 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 lipca 2012, 01:43

pogodnie zawsze

Jak nieziem­sko nasz świat wygląda,
gdy pat­rzy się na niego z aniel­skiego obłoku,
ja­ki jest cudny,
piękny wspaniały,
gdy widzisz go tyl­ko za obłokami.

Lecz te anioły cza­sem tez psocą,
zsyłają nam deszcz,
o nieod­po­wied­nich po­rach roku.
Wiec za­miast lata,
wychodzi jesień,
mi­mo ze w kalendarzu,
do­piero czerwiec.
A za­miast zi­my wios­na nastaje,
a za­miast wios­ny lato,
niczym w maju….

Wiec te aniołki,
psot­ne wesołe,
win­ne wszystkiemu,
w tej naszej pogodzie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 lipca 2012, 00:22

"melodia miłości"

Zag­raj mi naj­piękniej­szą z melodii,
me­lodię miłości,
zag­raj na złotych strunach,
to co w twym ser­cu gości.

Utul mnie szeptem,
twoich Jed­wabno-białych słów.
Kochaj mnie na zawsze,
i trwaj w pięknie za­pisa­nych tu­taj wersów. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 lipca 2012, 00:08

„Magiczna godzina”

Zbliża się ma­giczna godzina,
czas prze­miany dziś w jutro.
To co złe przemija,
wszędzie jest cicho i pusto.

Tyl­ko gwiaz­dy błyszczą jaśniej,
i księżyc świeci troszkę mocniej,
mówiąc nam że kończy się stare,
a zaczy­na nowe.

Więc niech nadejdzie,
niech za­kończy żywot ko­lej­na doba,
bo cza­su nie zatrzymasz,
choćbyś chciał i próbował.... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 lipca 2012, 00:01

O ludziach

We współczes­nym świecie,
za­pomi­namy o miłości,
każde­mu złamiemy serce
by doz­nać chwi­li wątpli­wej przyjemności.

Nie ma­my wartości,
su­mienie nam nie straszne,
bo w po­goni za dobytkiem,
zat­ra­camy się na zawsze.

Nie bądźmy tak zuchwali,
niech ser­ca nasze z kamieni,
na no­wo ożyją,
a świat na lep­sze się zmieni… 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 lipca 2012, 00:02

W ciszy bicia serca

Za­nurzam się w ciszy,
bi­cia twe­go serca,
sma­kując twoich ust.
Rozpływam się w rozkoszy,
jes­tem cały twój.

Op­le­ciony twy­mi de­likat­ny­mi rękoma,
co­raz bar­dziej płonę miłością,
Ty ob­da­rowu­jesz mnie ciepłem,
ob­darzasz czułością.

Kocham to gdy jes­teśmy razem,
kocham każdą se­kundę z tobą,
bo ty jes­teś moim szczęściem,
moją wielką miłością. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 lipca 2012, 00:05

Upragnione spotkanie z weną

Znów przyszłaś do mnie,
wy­pełniłaś me serce.
Już nig­dy nie odchodź,
nie opuszczaj mnie więcej.

Bez ciebie tracę dech w piersi,
nie is­tnieje ma dusza,
świat ro­bi się tyl­ko pus­ty i szary,
i wszys­tko mnie zasmuca…

Więc bądź we mnie,
nie opuszczaj mnie we­no cudna,
bo bez ciebie… ciem­na ma droga,
fałszy­wa i złudna.

Trwaj we mnie,
niech nie przychodzą więcej chwi­le zwątpienia,
bo to … że jesteś…
mój świat na lep­sze zmienia. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 lipca 2012, 00:01
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sparkling angel

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 grudnia 2017, 11:19yestem sko­men­to­wał tek­st Życzenia no­woroczne

31 grudnia 2017, 08:10sparkling an­gel do­dał no­wy tek­st Życzenia no­woroczne

5 listopada 2016, 17:44sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st duszek

5 listopada 2016, 14:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st duszek

3 listopada 2016, 14:56sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

2 listopada 2016, 17:31Cris sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

1 listopada 2016, 10:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

1 listopada 2016, 10:24Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

15 kwietnia 2016, 15:58krysta sko­men­to­wał tek­st Na wiosnę

14 grudnia 2015, 06:29sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st kocie mrzon­ki